Κάλυψη και χρήσεις γης (CORINE Land Cover) στις περιοχές περιμετρικά του Κορινθιακού κόλπου
Σύμφωνα με την πολυγωνική γεωγραφική βάση δεδομένων (πηγή : http://geodata.gov.gr) βιοφυσικής κάλυψης γης (Πρόγραμμα CORINE (Co-ordination of Information on the Environment) LAND COVER GREECE – Ο.Κ.Χ.Ε.), στο σύστημα ταξινόμησης CORINE περιλαμβάνονται 38 κωδικοί που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες περιγραφές και η χωρική τους κατανομή στην περιοχή περιμετρικά του Κορινθιακού κόλπου φαίνεται στην Εικόνα 3.
Κατά την επεξεργασία των δεδομένων και με σκοπό τη συνοπτική παρουσίασή τους, πραγματοποιήθηκε ομαδοποίηση των ανωτέρων κωδικών σε επτά (7) κατηγορίες οι οποίες αποτελούνται από ευρύτερες ομοιογενείς χρήσεις, όπως αναλύεται στη συνέχεια και φαίνεται για την περιοχή μας στον Πίνακα 3:

1 : Σύνολο εκτάσεων με αγροτική χρήση
Μη αρδεύσιμη αρόσιμη γη (211), Ορυζώνες (213), Αμπελώνες (221), Ελαιώνες (223) Οπωροφόρα δένδρα και φυτείες με σαρκώδεις καρπούς (222), Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας (242), Αλυκές (422), Μόνιμα αρδευόμενη γη (212).

2 : Σύνολο εκτάσεων δασικής και χορτολιβαδικής μορφής
Λιβάδια (231), Δάσος πλατυφύλλων (311), Δάσος κωνοφόρων (312), Μικτό δάσος (313), Φυσικοί  βοσκότοποι (321), Σκληρόφυλλη βλάστηση (323), Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις (324), Απογυμνωμένοι βράχοι (332), Εκτάσεις με αραιή βλάστηση (333).

3 : Σύνολο εκτάσεων με αστική/ οικιστική χρήση/ τεχνικές υποδομές
Συνεχής αστική οικοδόμηση (111), Διακεκομμένη αστική οικοδόμηση (112), Βιομηχανικές ή εμπορικές ζώνες (121), Οδικά σιδηροδρομικά δίκτυα και γειτνιάζουσα γη (122), Ζώνες λιμένων (123), Αεροδρόμια (124), Χώροι εξορύξεως ορυκτών (131), Χώροι απορρίψεως απορριμμάτων (132), Χώροι οικοδόμησης (133), Περιοχές αστικού πράσινου (141), Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής (142).

4 : Σύνολο υγροτοπικών εκτάσεων
Βάλτοι στην ενδοχώρα (411), Παραθαλάσσιοι βάλτοι (421), Ροές υδάτων (511), Συλλογές υδάτων (512), Παράκτιες λιμνοθάλασσες (521), Εκβολές ποταμών (522).

5 : Σύνολο εκτάσεων με μικτή αγροτοδασική μορφή
Γη που καλύπτεται κυρίως από τη γεωργία με σημαντικές εκτάσεις φυσικής βλάστησης (243), Θάμνοι και χερσότοποι (322).

6 :  Σύνολο εκτάσεων με αμμώδεις αποθέσεις / παραλίες/ αμμουδιές
Παραλίες, αμμόλοφοι, αμμουδιές (331).

7 : Σύνολο αποτεφρωμένων εκτάσεων
Αποτεφρωμένες εκτάσεις (334).
Στον Πίνακα 3 που ακολουθεί, καταγράφεται το ποσοστό (%) της έκτασης κάθε περιοχής (χερσαία περιοχή των ΤΚΣ και ΤΚΣ/ΕΖΔ), για τις οποίες κατέστη δυνατό να εξάγουμε τη συγκεκριμένη πληροφορία που εμπίπτει σε κάθε μία από τις προαναφερόμενες επτά (7) κατηγορίες κάλυψης-χρήσεων γης.

Πίνακας 3: Ποσοστό (%) της έκτασης των ΤΚΣ/ΕΖΔ του δικτύου Natura 2000  της περιοχής περιμετρικά του Κορινθιακού κόλπου ανά κατηγορία χρήσεων γης

Κωδικός ΤΚΣ 1 2 3 4 5 6 7
Πελοπόννησος
GR2320002 0,99 90,56 0,00 0,10 8,35 0,00 0,00
GR2320003 1,81 91,61 0,00 0,00 6,46 0,11 0,00
GR2320004 15,16 84,75 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00
GR2320005 2,78 89,68 0,00 0,00 6,73 0,81 0,00
GR2320006 84,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GR2320007 0,49 86,75 0,00 0,00 12,73 0,03 0,00
GR2320008 0,09 92,30 0,00 0,00 7,62 0,00 0,00
GR2320009 0,00 67,24 0,00 0,00 32,76 0,00 0,00
Δυτική/Στερεά Ελλάδα
GR2450002 0,00 87,74 1,86 0,00 10,40 0,00 0,00
GR2450004 37,56 49,26 2,39 1,14 7,20 0,38 0,00
Αττική
GR2530005 0,00 99,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Η πληροφορία του ποσοστού κάλυψης της κάθε κατηγορίας για κάθε περιοχή του δικτύου «Natura 2000» κατά τον τρόπο που έχουν ομαδοποιηθεί, αποτελεί ενδεικτική, επικουρική πληροφορία, για κάθε ενδιαφερόμενο προκειμένου να μελετήσει αναλυτικότερα τα δεδομένων των περιοχών. 


Εικόνα 3. Χάρτης χρήσεων-καλύψεων γης κατά CORINE Land Cover (CLC 2000) περιμετρικά του Κορινθιακού κόλπου.